Veel huisartsen zonder contract in 2020

Er zijn voor het eerst in Nederland veel huisartsen die voor 2020 geen contract hebben afgesloten met Zilveren Kruis( dus met Achmea, inclusief FBTO, Ziezo, Prolife, de Friesland, Interpolis). Voor gewone consulten zou de vergoeding in 2020 volgens de informatie in de Zorgzoeker ( zorgzoeker.zilverenkruis.nl ) nog 100% zijn: U kunt ook in 2020 bij uw eigen huisarts terecht. Heeft uw huisarts geen contract? Dan kunt u er nog steeds op rekenen dat in 2020 uw reguliere huisartsenzorg 100% vergoed wordt..

Ik voeg een bijlage toe met een kaartje van Hoogeveen, waar te zien is dat meer dan de helft van de huisartsen niet gecontracteerd is en dat ook niet zal worden.

Ik heb hier enkele vragen over:

- welke zorg kan er NIET of tegen 80% vergoeding geleverd worden? Wat wordt bedoeld met reguliere huisartsenzorg? Wat valt daar onder? Ook S1 verrichtingen, M&I, ketenzorg? 

- wat is het advies van ZK aan patiënten? Immers in 2021 geldt misschien wèl bijbetaling, ook voor consulten.

- krijgen patienten zelf rekeningen ( zoals gebruikelijk bij ongecontracteerde zorg) of gaan de rekeningen naar Zilveren Kruis ?

 • hoi,

  als gevolg van feina's bericht eens gekeken hoe het bij ons in het dorp gesterld is.

  blijkt dat 9 praktijken een contract heeft, 9 nog in gesprek is en 12 praktijken geen contract meer heeft.
  kop geeft aan dat reguliere huisartszorg nog steeds 100% vergoed blijft, maar wat exact valt er nu onder reguliere huisartsenzorg??

 •  , jouw dorp is wel een héél extreem geval. Ik heb bijvoorbeeld ook bij Leeuwarden gezocht en daar is geen enkele ongecontracteerde huisarts te vinden. Ik vermoed dat huisartsen misschien niet meer met Achmea in zee willen gaan? ( ik weet wel dat deFriesland inmiddels ook Achmea is geworden, maar daar hebben de meeste zorgverleners vermoedelijk een ander gevoel bij) 

  PS Zilveren Kruis heeft kennelijk tijd nodig om deze eenvoudige vraag te beantwoorden. Ik heb ook gebeld met de Klantenservice en daar kreeg ik in eerste instantie het (foute) standaard antwoord: de meeste huisartsen hebben wel een contract en in het geval er geen contract is krijg je 75% vergoed. Na aandringen kreeg ik het antwoord dat de gevolgen nu nog niet duidelijk waren en dat ik over enige weken nog maar eens moest terugbellen.

 • Op de website en in de polisvoorwaarden staat andere informatie over de vergoeding van ongecontracteerde huisartsenzorg dan in de Zorgzoeker.

  In de zorgzoeker staat: U kunt ook in 2020 bij uw eigen huisarts terecht. Heeft uw huisarts geen contract? Dan kunt u er nog steeds op rekenen dat in 2020 uw reguliere huisartsenzorg 100% vergoed wordt.

  De polisvoorwaarden, artikel B.39, zeggen dat er een lagere vergoeding geldt. ( zie bijlage) 

  Op de website bij de ongecontracteerde vergoedingen per zorgsoort ontbreekt huisartsenzorg ( zie bijlage): www.zilverenkruis.nl/.../Niet-gecontracteerde-zorg.aspx

  Conclusie: onduidelijkheid. Ik dacht eigenlijk dat de polisvoorwaarden leidend waren. Dus zou gelden:   een lagere vergoeding. Maar deze lagere vergoeding is niet te vinden in het overzicht ongecontracteerde vergoedingen per zorgsoort. 

  attachments.zip
 • Offline

  Hoi Feina,

  Terechte vragen over niet-gecontracteerde huisartsenzorg. Om alvast in te gaan op de vergoeding van niet-gecontracteerde huisartsenzorg:

  De tarieven en prestaties voor huisartsenzorg gelden landelijk en worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  De tariefbeschikking vind je hier:

  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274378_22/1/

  Wij vergoeden huisartsenzorg voor 100% ongeacht of wij een contract hebben met de huisarts of niet. Het maakt ook niet uit welke basisverzekering een klant heeft (natura of restitutie). Dat is de reden dat wij de niet-gecontracteerde tarieven niet op onze website aangeven. Deze verschillen niet van de gecontracteerde vergoedingen.

  Klanten ontvangen zelf de rekeningen van niet-gecontracteerde huisartsen. De klant kan deze rekeningen vervolgens bij ons declareren. Huisartsen die gebruik maken van een declaratiebureau kunnen via die weg de rekeningen bij ons in laten dienen.

  Ik begrijp dat deze uitleg haaks staat tegenover de opmerking in onze polisvoorwaarden. Ik sta daar zelf ook van te kijken. Wat ik ga doen:

  Ik leg jouw vragen neer bij onze afdeling Productmanagement. Mijn collega's van deze afdeling gaan over de polisvoorwaarden. Ik vraag daarnaast ook of er specifieke behandelingen (zoals beschreven door de NZa) zijn die onder huisartsenzorg vallen en die niet volledig vergoed worden bij een niet-gecontracteerde huisarts. 

  Wanneer ik een reactie krijg kom ik er bij je op terug.

  Bart

 •  , is het mogelijk dat huisartsen die nu niet gecontracteerd zijn voor 2020, toch nog een contract afsluiten?

 • Offline

  Dag Feina,
  De contractperiode is nog niet voorbij. Niet-gecontracteerde huisartsen hebben nog steeds de mogelijkheid om een contract te tekenen.

  Om alvast even terug te komen op de opmerkingen in de polisvoorwaarden:

  Zoals ik mijn vorige bericht aangaf vergoeden wij de behandelingen die volgens de NZa onder huisartsenzorg vallen volledig uit de basisverzekering, ongeacht of wij een contract hebben met de huisarts of niet. De redenen hiervoor zijn:

  • Een verzekerde niet altijd een keuze heeft bij welke huisarts hij/zij is ingeschreven. Als het toevallig een huisarts is zonder contract, dan wordt de verzekerde verplicht geconfronteerd met een deel van het inschrijftarief;
  • Een aantal prestaties (waaronder het inschrijftarief) kunnen zonder contract geleverd worden, er is dan eigenlijk geen sprake van niet gecontracteerde zorg;
  • Huisartsenzorg moet toegankelijk en laagdrempelig zijn. De huisarts is poortwachter en moet zorgen dat klanten over de zorg kunnen beschikken die nodig is. Daarbij past geen financiële drempel omdat dit mogelijk leidt tot zorgmijding;
  • De rechter oordeelde dat een verzekerde vrij moet zijn in de keuze voor een huisarts, ongeacht of deze wel of niet gecontracteerd is (uitspraak rechter);

  Er zijn echter ook behandelingen die een huisarts uit kan voeren die niet onder de prestaties van huisartsenzorg vallen. Een voorbeeld hiervan is een laboratoriumonderzoek dat door de huisarts zelf uitgevoerd wordt (de meeste huisartsen besteden dit uit). Een laboratoriumonderzoek valt onder medisch specialistische zorg. Voert een niet- gecontracteerde huisarts zelf het onderzoek uit? Dan betalen wij het niet-gecontracteerde tarief voor het onderzoek. Hetzelfde geldt voor het stoppen met rokenprogramma. Wij hebben niet met alle huisartsen een contract voor dit programma. Ook hiervoor zou het niet-gecontracteerde tarief gelden.

  Met de opmerking in de polisvoorwaarden attenderen wij verzekerden erop dat er behandelingen kunnen zijn die bij een niet-gecontracteerde huisarts plaatsvinden die niet volledig vergoed worden.  Een volledige uiteenzetting van welke zorg dit is doen we op dit moment bewust niet. Dit omdat er geen definitieve lijst is van de behandelingen die een huisarts aan kan bieden naast de standaard werkzaamheden. Ik gaf al 2 voorbeelden (laboratoriumonderzoek in eigen praktijk en stoppen met rokenprogramma). Ik ben nog bezig om te achterhalen of er een uitvoerige lijst voorbeelden bestaat en zo ja, of wij daar naar kunnen/willen verwijzen. Wordt nog vervolgd.

  Bart

  Bart


 • Beste Zilveren Kruis en  , 

  ZK zegt: Dit omdat er geen definitieve lijst is van de behandelingen die een huisarts aan kan bieden naast de standaard werkzaamheden.

  Volgens mij behoort er wèl een definitieve lijst te zijn: dit betreft immers de verzekeringsvoorwaarden**. Deze lijst is wèl beschikbaar bij de kleinere zorgverzekeraar DSW. Soms 80% NZA tarief, soms eigen tarief, maar in ieder geval zijn de bedragen bekend. Bij ketenzorg wordt slechts 80% van het NZA tarief vergoed. Dan moet de naturaverzekerde wèl bijbetalen: ik schat €21-50 per jaar, afhankelijk van de soort Ketenzorg. En bijbetalingen komen boven op het Eigen Risico.
  Ook heb ik nog geen duidelijkheid over wie de rekening krijgt en of de huisarts verplicht moet waarschuwen als hij een verrichting doet die niet onder gecontracteerde zorg valt. Hebben restitutieverzekerden hier dan geen last van? Kunnen restitutieverzekerden zonder financiële gevolgen gebruik maken van ongecontracteerde huisartsen? 
  Ik hoop wel dat het beleid hierin eenduidig wordt. Ik vind het beter als de rekening direct naar de patiënt gaat: dan weet deze tenminste direct dat hij (mogelijk) moet bijbetalen. Als dit via ZK gaat, is het onduidelijk.
  ** dit betekent dat de lijst vergoedingen bij ongecontracteerde zorgverleners uitgebreid moet worden met huisartsenzorg. https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/veelgestelde-vragen/Paginas/Vergoedingen/Niet-gecontracteerde-zorg.aspx . Dit maakt deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. 

 • Offline

  Feina, ketenzorg valt niet onder huisartsenzorg. De huisarts kan wel onderdeel uitmaken van de zorggroep waaruit de ketenzorg bestaat.
  Nog 1 keer om het te benadrukken:

  Alle prestaties die volgens de NZa onder huisartsenzorg vallen worden voor 100% vergoed ongeacht of wij een contract hebben met de huisarts of niet. Dat is de 'reguliere huisartsenzorg' waar jij om vroeg. Ik gaf je een link naar de tarievenlijst van de NZa. Deze tarieven gelden landelijk. Een huisarts mag daarom niet meer vragen dan het door de NZa vastgestelde tarief van een prestatie. 

  Een huisarts kan echter zorg aanbieden die niet onder huisartsenzorg valt. Welke zorg dit is staat niet vast. Een huisarts kan bijvoorbeeld een levensstijlcursus aanbieden die niet vergoed wordt uit de basisverzekering of een aanvullende verzekering. Oftewel, er is geen definitieve lijst van behandelingen de een huisarts kan aanbieden.

  Er zijn wel een aantal behandelingen waarvan wij weten dat ze onder de basisverzekering vallen en door huisartsen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het stoppen met roken programma, laboratorium onderzoeken en ketenzorg. Voor deze vergoedingen kijk je in de voorwaarden niet onder huisartsenzorg (want daar vallen deze vergoedingen niet onder), maar bij de behandeling waar het om gaat.  Ketenzorg en het stoppen met roken programma hebben eigen onderdelen in de voorwaarden. Laboratoriumonderzoeken vallen onder de koepel van medisch specialistische zorg. 

  De niet-gecontracteerde tarieven van deze behandelingen vermelden wij op deze pagina:

  https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/veelgestelde-vragen/Paginas/Vergoedingen/Niet-gecontracteerde-zorg.aspx

  Wat ik zelf nog mis is een lijst van niet-gecontracteerde tarieven voor specifiek ketenzorg. Dat kan te maken hebben met de vorm van hoe ketenzorg geleverd wordt. Ketenzorg van een niet-gecontracteerde zorggroep wordt voor 75% van de door ons gecontracteerde tarieven vergoed voor verzekerden met een naturapolis. Ik doe een check bij onze afdeling Zorginkoop om te controleren hoe dit in zijn werk gaat. Daar kom ik nog op terug.

  Wat betreft je vraag over wie de rekening krijgt: hier heb ik al op geantwoord. Lees:

  Klanten ontvangen zelf de rekeningen van niet-gecontracteerde huisartsen. De klant kan deze rekeningen vervolgens bij ons declareren. Huisartsen die gebruik maken van een declaratiebureau kunnen via die weg de rekeningen bij ons in laten dienen.

  Niet-gecontracteerde huisartsen kunnen niet rechtstreeks declareren. Echter, sommige zorgverleners maken gebruik van declaratiebureaus. Deze bureaus mogen namens zorgverleners nota's indienen bij zorgverzekeraars. Alleen als een huisarts dus gebruik maakt van zo een declaratiebureau ontvangt de klant niet zelf de rekening. In het laatste geval kan een verzekerde benadrukken dat hij zelf de rekening wilt ontvangen. Helder zo?

  Ik begrijp verder niet waarom je verzekerden met een restitutiepolis er plotseling bijhaalt. Verzekerden met een restitutiepolis krijgen de hoogste vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners. (100% van WMG of marktconform tarief uit basisverzekering, i.p.v. 75% van de door ons gecontracteerde tarieven). Ik leg de vraag voor nu bij jou terug. Waar zie jij een financieel probleem voor verzekerden met een restitutiepolis?

  Om als laatste op je vraag in te gaan over of een huisarts een verplichting heeft een patiënt aan te geven dat hij/zij geen contract heeft: het antwoord hierop is nee. Zorgverleners hebben geen wettelijke verplichting om aan te geven of ze een contract hebben met de zorgverzekeraar van een patiënt.

  Bart


 •  , 

  ik reageer kort op je laatste opmerking, Zorgverleners hebben geen wettelijke verplichting om aan te geven of ze een contract hebben met de zorgverzekeraar van een patiënt. 
  Ik heb op dit forum enige weken geleden ook al gereageerd met de opmerking dat dit volgens de NZA onjuist is. 

 •  , volgens mij heb je het fout met je opmerking over ketenzorg. Immers in de beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden wel tarieven voor multidisciplinaire zorg genoemd. Jij hebt dit document zelf genoemd in een eerdere post. puc.overheid.nl/.../

  Bovendien is in een ander topic uiteengezet dat het huisartsen is toegestaan om een tarief voor ketenzorg te declareren per ingeschreven patiënt met een chronische ziekte. Deze patiënten behoefden daar volgens jullie zelfs niet over ingelicht te worden. De huisarts had dat recht volgens jullie, want zo hadden jullie het contract afgesloten. 

  Als jullie antwoord gaat luiden:  ketenzorg is geen huisartsenzorg (want het is is multidisciplinaire zorg),  wil ik wel graag weten wat de regels rond multidisplinaire zorg dan zijn. Welke polisvoorwaarde, welke vergoedingen, welke gecontracteerde zorgverleners? 

  attachments.zip